segunda-feira, 5 de abril de 2010

profissões em japones


PROFISSÕES EM JAPONES
*PEDREIRO = TAKAMASSA NOMURO
*PESCADOR = TAKAWARA NORIO
*PROSTITUTA / PUTA = TAKANOTA NAKAMA
*LADRÃO = FUGIKO ORO
*BANDIDO = FUGINA KOMBI
*GARI = KATANO OKAKO
*PSIQUIATRA = KURANO OKOKO
*NEURO CIRURGIÃO = TAKAFURO NOKOKO
*ACUPUNTURISTA = KUTUKA KAGUYA
*AGRICULTOR = DIBUYA OMIYO
*CUSTUREIRO = KAGUYA NOPANO
*TRAFICANTE = FUMIKO KARO
*GAY / BOIOLA / BIXA = HYDEO RABO

Nenhum comentário:

Postar um comentário